ВСТАНОВЛЕННЯ ДОСТОВІРНИХ ЗМІН У ЗМІНІ ПЕВНОГО ПОКАЗНИКА.

ВИКОРИСТАННЯ НЕПАРАМЕТРИЧНИХМЕТОДІВ СТАТИСТИКИ.КРИТЕРІЙ МАННА-УІТНІ

 

Практика показує, що розподіл переважної більшості медичних даних не відповідає нормальному розподілу, тому застосування параметричних критеріїв для аналізу результатів досліджень може призвести до помилок у статистичних висновках. У таких випадках зазвичай застосовують непараметричні критерії, що не потребують ніяких припущень щодо характеру розподілу генеральної сукупності, з якої взято досліджувану вибірку. Треба пам’ятати, що непараметричні методи найбільш прийнятні, коли обсяг вибірок малий. Проте у порівнянні з параметричними тестами отримані дані використовуються менш ефективно. Потужність непараметричних тестів нижча, ніж параметричних. Із цієї причини аналітики вважають, що застосування параметричних тестів є бажанішим у тих випадках, коли може бути зроблено необхідні припущення щодо генеральної сукупності.

Найвідомішим і найпоширенішим тестом непараметричного порівняння двох незалежних вибірок є U-тест Манна-Уітні.

Покажемо на прикладі як можна встановити достовірні зміни у двох незалежних вибірках за допомогою U-тесту у програмному середовищі Statistica.

Розглянемо контрольну та експериментальну групи за певними 9 ознаками в програмі:

 

 

Далі обираємо в пункті меню Statistics -> Nonparametrics.

 

 

У відкритому вікні обираємо Сomparing two independent samples (groups) для порівняння двох незалежних груп і натискаємо кнопку OK:

 

 

У наступному вікні натискаємо кнопку Variables:

 

 

Ставимо галочку коло Show appropriate variables only внизу вікна і виділяємо змінні наступним чином:

 

 

У діалоговому вікні натискаємо кнопку Continue with current selection:

 

 

 

Якщо все зробили правильно, то в полі Group1 побачимо нашу контрольну групу «контр.група», а в полі  Group2– «експер.група». Тільки після цього натискаємо кнопку Mann-Whitney U test:

 

 

 

Отримаємо результати у наступній таблиці, де колонка p-value  – шукана достовірність кожної ознаки експериментальної групи у порівнянні з контрольною.

 

 

Червоним кольором позначено дані, в яких встановлено достовірні зміни за певною ознакою і похибка становить менше 0,05%.

 

 

Методична вказівка розроблена
відділом системних статистичних доліджень.